Vad är Enneagrammet?

Enneagrammet är ett holistiskt personlighetsramverk för att förstå sig själv och andra. Det bygger på visdom från många olika psykologiska traditioner, spirituella filosofier och även religioner. Vissa teorier och principer som Enneagrammet vilar på kan härledas ända tillbaka till de gamla grekerna (Sokrates och Neoplatonisterna); dessa delade också in människor i nio huvudsakliga grupper av egenskaper och synsätt. Från mitten av 1900-talet började Enneagrammet utvecklas till den moderna psykologiska modell som den är idag, baserat på många personers engagerade arbete. De två personer som har betytt mest för Enneagrammets utveckling är Sydamerikanerna Oscar Ichazo och Claudio Naranjo. Eftersom Enneagrammet har utvecklats med hjälp av forskning och studier från många olika experter och säten har ingen person eller organisation någon äganderätt till systemet och ingen aktör är heller dess grundare. Av samma anledning fortsätter Enneagrammet också att utvecklas. Det finns några aningen olika grenar (Eng. narratives) men alla bygger i grunden på samma huvudelement och övergripande struktur, inklusive den niohövdade symbolen.

Enneagrammets nio personlighetstyper

I huvudsak beskriver Enneagrammet nio olika personlighetstyper och olika ”undervarianter” på dessa. Varje personlighetstyp har sina karaktäristiska egenskaper, beteenden, preferenser och utmaningar, samt vanemässiga sätt att tänka, känna och agera. Även om varje människa kan känna igen sig till viss del i alla personlighetstyper är det generellt en personlighetstyp som vi är mest ”hemma” i. Enneagrammet ger inte bara inblick i hur vi agerar vanemässigt, utan också hur vi agerar vid stress.

Varje personlighetstyp i Enneagrammet har sin egen position i Enneagramsymbolen, men också en sk stresspunkt, vilken sammanfaller med en annan personlighetstyp. Båda dessa personlighetstyper delar med andra ord vissa stressbeteenden. Sjuans personlighetstyp, till exempel, har sin stresspunkt i Ettan, vilket innebär att Sjuan vid stress uppvisar samma typ av stress-beteenden som  Ettan. Dessutom har varje personlighetstyp en sk stödpunkt i en annan personlighetstyp. Här hittar vi beteende- och tankemönster som vi kan inspireras av, för att bli mer balanserade och harmoniska. Sjuan till exempel har sin stödpunkt i Femman, dvs den kan inspireras av Femmans förmåga att avgränsa sig och inte splittra sig i för många aktiviteter.

Varje personlighetstyp har även två sk flyglar. Med flygel menas den personlighetstyp som ligger antingen till vänster eller till höger om varje personlighetstyp i diagrammet (se nedan). Detta innebär att man i sin personlighet kan vara mer eller mindre lik sin vänstra eller högra flygel. Till exempel kan en Sjua ha en Sexa-flygel eller en Åtta-flygel. (Ibland kan detta variera över livstid eller beroende på omständighet.) Beroende på vilken flygel som dominerar uppvisar man således lite olika egenskaper och beteenden.

 

Figur. Enneagrammet, med kortfattade beskrivningar av de nio personlighetstyperna.

De tre intelligenscentren – mental, känslomässig och fysisk

En grundläggande del av Enneagrammet är indelningen av människans intelligenser i tre huvudsakliga center, sk intelligenscenter. Alla människor besitter givetvis alla tre sorters intelligenser, men – utifrån vår personlighetstyp – tenderar vi att använda och förlita oss på en av dessa center mer än övriga. I varje intelligenscenter dominerar även tre olika personlighetstyper.

 • Den mentala intelligensen:
  • SÄTE: Den mentala intelligensen har sitt säte i huvudet och våra tankar.
  • TYPER: De tre personlighetstyper som domineras av denna intelligens är Femman, Sexan och Sjuan.
  • BEHOV: De främsta behoven hos dessa typer är: frihet/glädje (Sjuan), trygghet/stöd (Sexan), samt integritet/självständighet (Femman).
  • SÖKER: Femman söker kunskap och expertis, medan Sexan söker förutse risker och undvika faror. Sjuan ser möjligheter och planerar för framtiden.
  • TIDSFOKUS: Tidsmässigt är alla dessa tre typer fokuserade på framtiden.
  • UNDVIKER: Den dominerande känslan som alla tre typer försöker hantera är Rädsla, framförallt rädsla för att ens grundläggande behov är hotade.
 • Den känslomässiga intelligensen
  • SÄTE:  Den känslomässiga intelligensen har sitt säte i hjärtat och våra känslor.
  • TYPER: De tre personlighetstyper som domineras av denna intelligens är Tvåan, Trean och Fyran.
  • BEHOV: De främsta behoven hos dessa typer är: att vara behövd, uppskattad och delaktig (Tvåan); att vara erkänd, beundrad och lyckad (Trean); samt att vara unik, djup och äkta (Fyran).
  • SÖKER: Tvåan fokuserar på att tillgodose andras behov, medan Trean fokuserar på att uppnå hög status/framgång för egen del, och Fyran vill bli sedd som originell, djup och äkta av andra. (Alla vill ha någon form av erkännande och uppskattning.)
  • TIDSFOKUS: Tidsmässigt är dessa fokuserade på dåtiden.
  • UNDVIKER: Den dominerande känslan som dessa typer försöker hantera är Skam (dvs när man inte känner sig som den man utger sig för att vara).
 • Den fysiska intelligensen
  • SÄTE:  Den fysiska intelligensen har sitt säte i magen och våra fysiska behov och kroppsliga instinkter.
  • TYPER: De tre personlighetstyper som domineras av denna intelligens är Åttan, Nian och Ettan.
  • BEHOV: De främsta behoven hos dessa är: självständighet/makt (Åttan), alternativt inre lugn/sinnesro (Nian) eller förbättring/ordning/nytta (Ettan).
  • SÖKER: Åttan fokuserar på att behålla sin kontroll/självständighet gentemot omgivningen, medan Nian söker inre frid, tillfredsställelse och konsensus (mellan andra), och Ettan vill nå fulländning, skapa ordning och göra rätt/nytta.
  • TIDSFOKUS: Tidsmässigt är dessa fokuserade på nutiden.
  • UNDVIKER: Den dominerande känslan som dessa typer försöker hantera är Vrede (dvs när man inte kan få det man behöver).

Sammanfattningsvis kan vi konstatera följande: Varje personlighetstyp tillhör ett intelligenscenter (mental, känslomässig eller fysisk), samt har en stresspunkt och en stödpunkt. Vanligtvis har också varje personlighetstyp en mer dominant flygel (t ex 7a med 6a flygel). I följande stycken kommer vi även att gå igenom tre olika typer av socialt beteende respektive konflikt/problemhantering, som också urskiljer de nio personligheterna. OBS: Här gäller nya indelningar (triader) för respektive personlighetstyp!

Socialt beteende och problemhantering

I Enneagrammet delas även de nio personlighetstyperna in i två ytterligare gruppindelningar med tre typer i varje grupp, sk triader. Dessa två triader (med tre personlighetstyper i varje triad ) är den Hornevianska triaden och den Harmoniska triaden.

 • Hornevian triaden – som beskriver strategiernas karaktäristiska sociala beteende.
  • De självsäkra (7an, 8an och 3an): Vill gärna gå till handling fort (kan vara lite otåliga och ivriga); kör gärna på med spontana och fria regler; har lätt för att prata med nya människor och trivs ofta med att stå i centrum i sociala sammanhang; initierar gärna projekt/aktiviteter; samt lär sig framförallt genom ”learning by doing”.
  • De plikttrogna (6an, 2an och 1an): Vill gärna hjälpa till, ta ansvar och möta andras behov; söker samarbete och tar gärna på sig ansvarsroller och uppgifter; fokuserar på hur de kan vara behjälpliga, fixa och ordna praktiskt.
  • De avvaktande (9an, 5an och 4an): Vill gärna ha sin egen tid och sitt utrymme; söker sina egna svar; fokuserar på att avvakta, lyssna och observera i gruppsituationer; kan gärna avstå från sociala sammanhang, undviker att stå i centrum och kan vara obekväma att prata med nya människor.
 • Harmonic triaden – som beskriver personlighetstypens karaktäristiska beteende vid konflikt och problemhantering.
  • De positiva (7an, 9an och 2an): Har en positiv attityd och ser gärna saker från den ljusa sidan; rationaliserar kring besvikelser på ett positivt sätt; vill få andra att må bra, därmed mår de bra själva; vill inte kännas vid negativitet inombords.
  • De rationella (5an, 3an och 1an): Är rationella, logiska, problemlösare, förnuftsbaserade; försöker vara objektiva, faktafokuserade, konsekventa och effektiva; stänger lätt av sina känslor; fokuserar på fakta, mål, kriterier, odyl.
  • De uttrycksfulla (8an, 6an och 4an): Reagerar med känslor, ofta starka reaktioner; vill ha känslosamma reaktioner tillbaka; känner starkt både för det som de gillar och ogillar.

Medvetandenivåer

I Enneagrammet används även en sorts medvetandeskala (eller sk. hälso-skala) som visar hur vi agerar beroende på hur väl vi mår emotionellt/mentalt och hur väl vi fungerar socialt, samt hur medvetna vi är om oss själva och vår personlighet. (Mer text kommer här.)

Självskattningstest

Det finns flera test tillgängliga på internet om man själv vill göra en skattning av sin personlighetstyp enligt Enneagrammet. Här följer två värdefulla och pålitliga tester, se nedan. Ett mer omfattande, ingående och prisvärt test (för 12 USD) finns dock att köpa på The Enneagram Institute’s hemsida (se länk här).

The Riso-Hudson Enneagram Type Indicator (RHETI): http://www.9types.com/rheti/index.php. Detta är en kortvariant av det fullständiga testet på 144 frågor. RHETI-testet omfattar endast 36-38 frågor men ger ändå en god uppskattning av de en till tre mest troliga personlighetstyperna för testpersonen. Samma test kan även laddas ned och skrivas ut som pdf här. Läs även gärna om de olika personlighetstyperna på Enneagram Institutets hemsida här.

Quick Enneagram Sorting Test (QUEST): Detta är också ett värdefullt test som kan göras för att hitta den mest troliga personlighetstypen i Enneagrammet. Testet kan öppnas och laddas ned som pdf genom följande länk: Quick Enneagram Sorting Test.

Förslagsvis gör du båda testerna ovan (RHETI och QUEST) för att få en ökad träffsäkerhet och identifiera den mest sannolika personlighetstypen. Jag (Anna Brismar på MindShift Coaching) har sedan mycket gärna ett uppföljande coachingsamtal med dig för att gå igenom dina testresultat, ställa lite klargörande och fördjupande frågor, samt att hjälpa dig att öka din självkännedom ytterligare, med Enneagrammet som stöd och inspiration.

Källor

 • Riso, D R och R Hudson. 1999. The Wisdom of the Enneagram. The Complete Guide to Psychological and Spiritual Growth for the Nine Personality Types. Bantam Books. New Work. 389 sidor.
 • Timm, A och T Tornell. 2015. Självinsikt. Nyckeln till att utveckla dig själv och andra. SYNK Publishing. Stockholm. 220 sidor.
 • The Enneagram Institute. Se under LEARN: https://www.enneagraminstitute.com/how-the-enneagram-system-works