Coachingen i praktiken

Hur det går till

Efter vår första kontakt, där du beskriver din situation, dina önskemål och förväntningar, har vi  ett första samtal (ofta ca 1,5 timme). Därefter kan samtalen variera i tid (från 30 minuter till flera timmar) beroende på dina behov. Jag arbetar utifrån en holistisk process, där jag använder både egenutvecklade övningar och kända ”verktyg”, såsom EFT Tapping och Enneagrammet.

Efter varje samtal mailar jag dig mina renskrivna anteckningar (1-4 sidor). Dessa kan vara givande att läsa igenom och även spara för framtiden, för att påminna dig om viktiga insikter och även ge dig en bild av din utveckling.

Var vi träffas

Som regel sker samtalen över Zoom eller telefon. Zoom möjliggör för oss att se varandras ansikten, vilket kan ge en nyansrikare upplevelse av coachingen. Ibland kan det dock underlätta att ha samtalet över telefon för att lättare koppla bort de visuella intrycken och endast fokusera på dina känslor, tankar och fysiska förnimmelser.

Om du bor i Stockholmsområdet och hellre vill träffas fysiskt kan vi försöka hitta en lugn plats. Om du har svårt att ta dig utanför hemmet kan vi ses hemma hos dig. Om du bor utanför Stockholm sker coachingen alltid över Zoom eller telefon.

Hur ofta vi träffas

Hur ofta vi träffas är upp till dig! Om du vet med dig på förhand att du vill ha tre samtal eller fler kan vi sätta upp en plan, där coachingen sker regelbundet, t ex varje eller varannan vecka. Du kan alltid ringa eller maila spontant och boka in ett samtal vid behov.

Du kommer förhoppningsvis att märka en positiv skillnad redan efter första samtalet, men om du söker djupgående förändringar är det en god idé att ha tre eller fler sessioner.

Varje samtal tar hänsyn till dina behov, önskemål, bakgrund, livssituation, tankar, känslor, fysiska tillstånd och din personlighet.

Vad det kostar

Följande priser gäller för samtal över Zoom eller telefon.*

 Standardpris: 800 kr/timme

Prova-på, 1 timme: 600 kr**

* För samtal på fysisk plats gäller individuellt pris enligt ö.k.
Alla priser inkluderar 25% moms. Faktura skickas med mail eller post.
Om du avbokar mindre än 24 timmar före avtalade tid, faktureras en avbokningsavgift på 200 kr; undantag gäller för sjukdom eller dyl.

** Prova-på-samtal gäller vid överenskommelse och endast för en timme.

Våra coachingmetoder

Into Essence

Annas unika process för att bearbeta trauman, bli av med spänningar och värk, samt få bättre självkänsla, ökad livsglädje, frihetskänsla, mm.

Vi bär alla på medvetna och omedvetna föreställningar. Dessa bildas framförallt under barndomen, varav många är ett arv från våra föräldrar, medan vissa är en del av vår personlighet och ytterligare andra kan uppstå genom svåra händelser. Oavsett hur de uppstått fungerar de som ett sorts filter genom vilket vi upplever livet. När vi blir medvetna om våra föreställningar kan vi dock välja att förändra dem, vilket leder till en ny livsupplevelse.

Många av våra allra föreställningar handlar om hur vi tror att vi måste vara för att vara värda kärlek, uppskattning och gemenskap. Andra handlar om hur tror att vi måste vara för att inte uppleva vissa smärtsamma känslor (igen) – de fungerar då som ett sorts emotionellt skydd. Men, dessa föreställningar kan även skapa inre begränsningar och spänningar, vilka med tiden kan ge kronisk värk. För att bli av med dessa besvär måste vi hitta underliggande föreställningar, ursprungshändelsen, mm. Anna använder en holistisk process (kallad Into Essence), som består av både unika och etablerade metoder eller övningar.

EFT Tapping

En metod för att bearbeta trauman, hantera jobbiga känslor, frigöra energiblockeringar, samt bli fri från fysiska spänningar och värk. 

”Tapping, även känd som EFT (Emotional Freedom Technique), är en kraftfull holistisk och helande teknik som har visat sig effektivt kunna behandla ett antal problem, inklusive stress, ångest, fobier, känslomässiga problem, kronisk smärta, missbruk, viktkontroll och begränsande övertygelser, bara för att nämna några. EFT Tapping bygger på en kombination av den gamla kinesiska akupressurens principer och modern psykologi. Att ’trumma’ med fingertopparna på specifika meridianändpunkter på kroppen, samtidigt som man fokuserar på negativa känslor eller fysiska symptom, hjälper till att lugna nervsystemet och återställa hjärnans förmåga att reagera (på stress) på ett hälsosammare sätt, samt att återställa kroppens energibalans.” EFT har även används framgångsrikt för att bearbeta svåra trauman (inkl. PTSD). EFT har också visat sig mycket effektiv för att bearbeta värk och spänningar. Under en EFT session kan man även få djupa insikter om sig själv och sitt liv. Läs mer om EFT Tapping här.

Citerad text översatt från: thetappingsolution.com

Personlighetens Roll

Två personlighetsramverk för att förstå din personlighet, inklusive dina behov, utmaningar, rädslor, styrkor och preferenser.

För att få en djupare förståelse för varje individ använder Anna två välkända personlighetsteorier: Enneagram och Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Fokus ligger på Enneagrammet. Du får även möjlighet att göra flera Enneagramtest, samt hjälp att analysera och förstå resultaten.

Enneagrammet bygger på universell visdom från många andliga och psykologiska traditioner. Det presenterar nio personlighetstyper, var och en med sin unika uppsättning egenskaper. Även om varje individ har drag från alla nio typer, finns en viss typ som är mest representativ. Enneagrammet syftar till att ge ökad självkännedom, bidra till personlig utveckling och även ge ökad förståelse för andra. Läs gärna mer om Enneagrammet här.

MBTI beskriver 16 personlighetstyper utifrån fyra dimensioner av preferenser. Varje kombination resulterar i en personlighetstyp som uppfattar och samspelar med omvärlden på ett unikt sätt.

Mer info: The Enneagram Institute; Myers-Briggs Type Indicator.

Viktiga delar i processen

Känn kroppen

En viktig del av läkandet är att våga känna kroppen fullt ut. Här får du stöd att gå djupare in i din kropp för att få kontakt med och uppleva de värdefulla sensationer som finns där men som tidigare ignorerats, inklusive de budskap som din kropp besitter. Du kan bli medveten om värk, spänningar, trötthet, tyngdkänsla, mm. För detta använder vi en teknik som heter BodyWisdom.

Känn känslorna

En annan viktig del av läkandet är att våga känna sina känslor fullt ut, speciellt obekväma känslor som man gärna ignorerar, undviker eller trycker ned. Kanske bär du på känslor av ångest, sorg, ilska, skuld eller utanförskap som ännu inte bearbetats. Vi använder då EFT-tapping, BodyWisdom och/eller Annas metod Inner Journey för att närma oss, omfamna och frigöra dessa känslor på ett djupare plan.

Se tankemönster

Ytterligare en viktig del av läkandet är att urskilja omedvetna föreställningar och tankemönster som ligger till grund för dina fysiska och emotionella symptom. Här identifierar vi centrala föreställningar, triggande händelser, förstärkande situationer, motstånd och ’fixeringar’, samt anpassnings- och undvikandestrategier, som tillsammans skapar lidande och håller dig tillbaka.

Skifta tankar

När vi har identifierat dina begränsande tankemönster kommer du att guidas på en resa i ditt undermedvetna genom Annas metod Inner Journey, som är både varsam och effektiv. Här kommer du att möta och försonas med viktiga personer i ditt liv, omvandla smärtsamma minnen, och skapa nya föreställningar. Blockeringar och besvär frigörs och du upplever ny frihet och glädje i livet.

Integrering

Slutligen kommer du att få stöd och vägledning att integrera och förankra dina nya föreställningar, känslor, inre upplevelser, fysiska sensationer, insikter och förhållningssätt i ditt liv. För detta kan vi använda affirmationer, meditationstekniker och/eller kroppsövningar, som tillsammans hjälper dig att integrera ’essensen’ från din inre resa och utvecklingsprocess.

Ett övergripande perspektiv

Let Go

När vi söker djup och varaktig läkning eller betydande förändringar i våra liv är det viktigt att vi kan frigöra eventuella begränsande övertygelser som håller oss fast och orsakar onödigt lidande. De flesta av våra övertygelser bildas i tidig barndom och fungerar som filter genom vilka vi upplever livet. Medan vissa övertygelser tjänar oss väl genom att stärka oss i vårt dagliga liv, kan andra begränsar hur vi uttrycker oss själva, samspelar med omvärlden och svarar på nya möjligheter. Begränsande övertygelser kan upplevas som känslomässigt obehag, fysisk smärta eller annan stress. När vi släpper taget om sådana övertygelser och ersätter dem med nya positiva kan vi utvecklas och förverkliga oss på fantastiska sätt.

Let Be

Att leva ett liv i glädje, frihet och harmoni kräver att vi accepterar saker som de är, särskilt dem som vi för närvarande inte kan förändra. Vi måste först överlämna oss till ”vad som är” och låta det vara, oavsett hur smärtsamt det känns just nu. Genom att bekämpa nuets tillstånd kommer det bara att hålla sig fast vid oss ​​ännu starkare och bli en mer betydande del av våra liv. Som motsats, genom att acceptera tillståndet som det är, kommer det så småningom att börja blekna i betydelse och kan till och med försvinna helt. Men även om en omständighet kvarstår kommer den inte längre att ha samma inverkan på oss. Det mest effektiva sättet att nå acceptans är att öva förlåtelse, medkänsla och tacksamhet.

Let In

Personligt självförverkligande och god hälsa är lättare att uppnå och bevara när vi kan se och ”släppa in” livets speciella stunder och mirakel i vår vardag. Till exempel kan vi tillåta oss att njuta av en god kaffe med en nära vän, promenera i vacker natur eller lyssna på vår favoritmusik. På samma sätt är det viktigt att vi kan ta emot och uppskatta andras vänliga handlingar. Att kunna ta emot kan för lätt förbises. Faktum är att det är lika viktigt att kunna uppskatta andras ”gåvor” till oss som att själva ge till andra; vi får då andra att känna sig betydelsefulla samtidigt som vi erkänner vårt egenvärde. Dock är det lättare att uppskatta livets gåvor och känna tacksamhet när vi kan lyssna på vår inre sanning och släppa in självkärlek.

Let Out

För att vi ska kunna känna oss lyckliga, fria och starka måste vi kunna släppa ut våra känslor på ett spontant och glädjefyllt sätt utan rädslor eller begränsningar. Som människor är vi födda med ett naturligt behov av att uttrycka våra känslor, både positiva och negativa, och att kommunicera med vår omgivning. Om vi ​​av någon anledning lärde oss som barn att vissa former av uttryck inte är tillåtna eller olämpliga kommer vi att lära oss att stänga inne dessa känslor. Vissa delar av vår personlighet kommer följaktligen att undertryckas, vilket senare kan få konsekvenser för vår livskvalitet och personliga utveckling. Vi kan dock bli av med sådana blockeringar genom bl.a. EFT Tapping eller vår unika metod ”Into Essence”.